Yenilikçi Dersler

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine yenilikçi ders içerikleri ve uygulamalarıyla uzmanlık alan dersleri sunuyor.


 
Alttan dersi olmayan başarılı İİSBF(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi), UBF(Uygulamalı Bilimler Fakültesi) ve SBF(Sağlık Bilimleri Fakültesi) öğrencilerinin seçme şansına sahip olduğu “Davranış Bilimleri Uzmanlık Alanı” ve “Tasarım Uzmanlık Alanı” dersleri ile öğrenciler mezun olurken uzmanlık sertifikası almaya hak kazanabiliyor. Davranış Bilimleri Uzmanlık Alanı veya Tasarım Uzmanlık Alanından üç dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere uzmanlık sertifikası verilmektedir.
 

Davranış Bilimleri Uzmanlık Alanı Dersleri
 

Beyin ve Davranış
 

Dersin İçeriği:
 
Bu derste insan beyninin çalışma prensipleri ve davranışı şekillendirmesi üzerinde durulacak ve öğrenciler beyin ve davranış ilişkisini öğreneceklerdir.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Davranış, beyin ve davranış ilişkisi, sinir ağlarının çalışma prensibi ve nörofizyolojiye giriş. 
Beyin, beynin yapısı, bölümleri ve işlevi: Fonksiyonel nöroanatomiye giriş.
Güdüler ve duygular, duygularımızla şekillenen davranışlar, duyguları anlama, yüz okuma.
Uyku davranışı, uyku dönemleri, iştah davranışı; nasıl şekillenir? Neden hep açız?, Stresin yeme ve uyuma üzerine etkisi.
Bağlanma ve beyin. 
Cinsel davranış; nasıl şekillenir, neden aşık oluruz? Bilişsel mekanizmalar, dikkat ve karar verme.
Öğrenme davranışı ve beyin: Bilişsel mekanizmalar; öğrenme, hafıza, unutma hareket sistemi ve beyin, beynimiz ve kaslarımız.
Konuşma ve beyin; nasıl konuşuyoruz?
Agresyon ve şiddet davranışının açıklanması, beyindeki süreçler; neden öfkeleniriz? 
Bağımlılık davranışı ve beyin; niye bağımlı oluruz?
Davranış bozukluklarında beyin; takıntılar ve mutsuzluk davranış bozukluklarında beyin; Korkular ve şüphecilik.
 

Dijital Çağda Sosyal Davranış ve Kimlik 
 

Dersin İçeriği:
 
Bu derste öğrenciler dijital çağda sosyal davranış ve kimlik hakkında bilgi edineceklerdir. 
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Siyasi davranışı belirleyen faktörler; duygular, tutumlar, davranışlar, siyasal kültür, siyasal sistem algısı ve siyasal katılma.
Kişilik, kimlik, sosyal kimlik ve siyaset.
Siyasi davranışın gelişimi: Siyasi sosyalleşme süreçleri ve kurumları.
Grupların psikolojisi ve toplumsal hareketler, dijital çağda yeni toplumsal hareketler.
Oy verme davranışı kuramları(psikolojik, sosyolojik, rasyonel yaklaşımlar), yeni seçmen profili ve seçmen davranışı, oy verme davranışında manipülasyon örnekleri: Brexit, D. Trump’ın kampanyası The Great Hack (Film izleme)
Siyasal iletişim, siyasal davranış, yeni medya ve sosyal medya seçmen anketlerine dönük bir uygulama-saha araştırması
Bir araştırma şirketi ziyareti
Bir başarılı dijital siyasal kampanya örneği: Barack Obama
Dijital çağda siyasal katılma;(olağan ve olağan dışı siyasal katılma ayrımı) olağan dışı siyasal katılma örnekleri: Wall Street'i işgal et, Gezi Parkı, Arap Baharı 
 

Yapay Zeka ve Davranış
 

Dersin İçeriği:
 
Bu derste yeni dijital dünyada yapay zekanın rolü işlevi, etkileri, kullanım alanları, insan ve yapay zeka etkileşimi, güvenlik ihtiyacı gibi temel yapay zeka konularında öğrencilerinin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Zeka nedir ve zeka türleri, beynin yapısı, nöral ağlar ve sinaptik bağlar yapay zeka’ nın ortaya çıkışı ve gelişimi
Karar verme süreçleri, algılamanın rolü, vagon açması
İnsan makine etkileşimi, arayüz tasarım prensipleri, insanın bilgiyi işlemesi, kullanıcı davranış alışkanlıkları
Yapay zeka ve sosyal medya
Sosyal medya ve insan duygu durumları derin öğrenme
Bulut bilişim(cloud computing) veri madenciliği
Yapay zeka ve siber güvenlik
Yapay zeka ve toplum 5.0, eğitim, istihdam, bilişim hukuku blokchain
 

Yönetimde İletişim Ağı Sanatı
 

Dersin İçeriği:
 
Bu ders, gelecekte yönetim kadrolarında yer alacak öğrencilere yenilikçi yöntemler kullanılarak iletişim ağlarını kurma, koruma ve geliştirme yöntemlerinin neler olduğunun bilgisini vermek ve uygulamalar ile öğrencilerin iletişim ağı kurma becerilerini-yetkinliklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Dersin ilk dört haftası yönetim olgusundan başlanılarak ilişki ağı kurma kavramı ile ilgili kuramsal bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. 5. ve 6. haftalarda çeşitli filmler, youtube görselleri ile analiz ve fikir tartışmasına yönelik serbest ders oturumları gerçekleştirilecektir.
7. haftadan itibaren öğrencilere proje ödev konuları verilecek ve saha çalışmaları yapmak üzere kendi bulacakları üst düzey yöneticiler ile ilişki ağı kurma becerilerini ölçümlemek üzere yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirmeleri ve edindikleri izlenimleri sınıf ortamında sunum olarak hazırlamaları talep edilecektir. Sunumların 4 haftalık ders planına yayılması planlanmaktadır.
11, 12, 13. ve 14. hafta dersler için dersin öğretim üyesi tarafından üst düzey yöneticiler sınıfa çağrılarak öğrenciler ile mini konferanslar gerçekleştirilecektir.
Çağrılması muhtemel konuşmacılar:
İbrahim Haşim İnal, Verizon Türkiye Genel Müdürü Aydın Sosyal, Lead Change Türkiye Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa Akan (Eski Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı)
Dr. Sibel Bilkay, Çalışanların İlişki Ağı Kurma Yeteneklerinin İncelenmesine yönelik doktora tezinin yazarı.
 

Tasarım Uzmanlık Alanı Dersleri
 

Mühendislik Bakışıyla Tasarım 
 

Dersin İçeriği:
 
Bu ders, alanlarda tasarım kavramına mühendislik bakışı oluşturur, gerçekleştirilmek istenen, öğrencinin bir tasarım sürecinin gereklerini ve gerçekleştirilebilirlik değerlendirmesini mühendislik bakışıyla anlayabilir olması, değerlendirebilmesidir.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
İnsan, çevre, değişim kavramları
Fonksiyonlar, meslekler, yaşama bakışları
Problemler, düşünüşler, çözümler, mühendislik yönüyle tasarımlar 
Tabiat, insan, çevre kısıtlayıcılar
Değişim, gelişme, farklılıklar 
Sinerji kavramı ve tasarım 
Diserji kavramı ve tasarım
Olaylardaki temel etkenler (insan, zaman, para, malzeme, metotlar, bilgi, teknoloji, iletişim ve diğerleri) 
Örnek olay, problem, kısıtlar, bakışlar
Tasarım değerlendirme Sunumlar
 

Yenileşim Yönetimi
 

Dersin İçeriği:
 
Dersin amacı, inovasyon yönetiminde değişen paradigma değişimiyle birlikte yeni inovasyon faaliyetleri hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler sağlamak, iş hayatının son uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
İnovasyonun tanımı, inovasyonun işletme için önemi ve inovasyonun farklı çeşitleri.
İnovasyon düşüncesinde değişen paradigma değişikliği ve inovasyon performansının ölçülmesi açık inovasyon ve açık inovasyon araçları.
Web 2.0 ve kitle-kaynak kullanımı kitle fonlaması
Ortak-yaratım faaliyetleri
Havelsan misafir konuşmacı/Havelsan ziyaret
Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ziyaret
Tasarım odaklı düşünme ile zihnimizi inovasyona hazırlamak ve fikir üretimi tasarım odaklı düşünme ile deneyim yapma
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ziyareti tasarım odaklı stratejilerin geliştirilmesi
Tasarım odaklı düşünce ile pazar araştırması ve problemin belirlenmesi grup projelerinin sunulması
 

Mekan Zaman ve Tasarım
 

Dersin İçeriği:
 
Dersin öncelikli amacı öğrencilere ‘mekân’ bilgisi kazandırmak, mekânı zamanın ötesinde düşünüp geniş bir çerçeveden ele alıp geleceğin mekanları hakkında düşünüp, fikir üretmeleri amaçlanmaktadır. Dersin bir diğer amacı da öğrenciye düşüncelerle tasarladıkları mekanların temsil yöntemlerini kazandırmaktır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Mekan konusunu algılama
Gülü koruma' teması mekan bileşenleri, tasarım kriterleri: Uygulama/bireysel kolaj çalışmaları
Gülü koruma' teması öğrenci sunumları: Juri/3 ya da 4 tasarımın seçilmesi
Gülü koruma: Uygulama/maket, Seçilen 3-4 tasarımın 1/1 ölçekte uygulanması /Sergi mekan seçimleri, temsil yöntemleri
Teknik gezi: İstanbul Modern
Teknik gezi: MSGSU Resim Heykel Müzesi Geleceğin Mekanları
Geleceğin Mekanı Öğrenci Tasarımları Sunumlar
 

Ahenk, Denge ve Görsel Tasarım
 

Dersin İçeriği:
 
Bu dersin amacı, yüzyılımızın karakteristik gelişmesi sonucu, bilgisayar ve iletişim teknolojisinin egemen gücü olan “Görsel İletişim Tasarımı” alanında çeşitli uygulamalar yaptırmak, bu uygulamalarla öğrencilerin kendilerini yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirerek temel tasarım elemanlarını ve prensiplerini kullanarak çeşitli eserler tasarlatmaktır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Görsel iletişim-The Creative Brain Belgeseli
Temel tasarım öğeleri: Seçilen kavramın nokta ile görselleştirilmesi
Temel tasarım prensiplerinin anlatılması: Seçilen kavramın stilize edilerek fon kartonları ile görselleştirilmesi
Kolaj tekniği ile ilgili bilgi verilmesi ve örnekler gösterilmesi: Seçilen kavramın Kolaj çalışması ile görselleştirilmesi
Harflerin dili: tipografi: Seçilen kavramın tipografi çalışması ile görselleştirilmesi 
Teknik gezi – IMOGRADA ve İstanbul Modern Müzeleri
Adobe İllustrator Programına giriş: Yapılmış stilizasyon çalışmasını dijitalleştirme uygulaması Adobe İllustrator Programında düşük poligonlu portre çalışması
Manifesto üzerine tartışma, maddelerin görselleştirilmesi için eskiz yapma. Abstract the arts of design Belgeseli 1. Bölümün izletilmesi ve üzerine tartışılması
Manifesto üzerine tartışma, maddelerin görselleştirilmesi için eskiz yapma. Abstract the arts of design Belgeseli 4. Bölümün izletilmesi ve üzerine tartışılması
Manifesto üzerine tartışma, maddelerin görselleştirilmesi için eskiz yapma. Abstract the arts of design Belgeseli 5. Bölümün izletilmesi ve üzerine tartışılması
Manifesto üzerine tartışma, maddelerin görselleştirilmesi için eskiz yapma. Abstract the arts of design Belgeseli 6. Bölümün izletilmesi ve üzerine tartışılması
Sunumlar
 

Fikirden Ürüne Yenilikçi Tasarım 
 

Dersin İçeriği:
 
Bu dersin amacı yenilikçi ürün ve hizmet tasarım süreci ile ilgili faaliyetleri ve yetkinlikleri incelemek ve öğrencilere yeni ürün/hizmet geliştirme projelerine katılmak için gerekli teknik ve pratik bilgi/becerileri kazandırmaktır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Yeni ürün/hizmet geliştirme nedir ve neden bu kadar önemlidir? 
Değişen tüketici alışkanlıkları: dijital yerliler çağı, rekabet ve sürdürülebilir yeşil tasarım, dijital yerliler eskizinin oluşturulması
Ürün/hizmet tasarım döngüsü, tasarımda eleştirel bakış açısı kazanmak, örnek ürün/hizmetlerin tasarım bakış açısıyla analizi
İhtiyaç analizi yöntemleri ve tüketim ihtiyaçlarının tasarım bakış açısıyla belirlenmesi, sorun alanlarının saptanması, Örnek analiz süreçleri ve ürün/hizmet tasarım fikirleri
Stratejik fırsat belirleme, tüketici algısının haritalanması; Dove Örneği ve Omo Örneği 
Teknik Gezi: Tüketici Araştırmaları Şirketi
Kamu Hizmetlerinde Yenileşim: Fikir üretimi ve hizmet ve deneyim tasarımı
Pazar değerleme ve inovasyonun ekonomik karşılığı, rakip analizi, taklit edilemez inovasyon fikirleri ve çekirdek rekabet avantajı
Teknolojide yenileşim: Ürün yaşam döngüsü
Makine zekası ve teknoloji: Belgesel 
Teknik Gezi: Arçelik Ar-Ge Laboratuvarı ve Atölye 4.0
Sosyal yenileşim: Yeni ürün/hizmet konsepti inşa etme: konumlandırma ve markanın gücü, fikirden pazara geçme
Teknik Gezi: Basketbol Federasyonu – Spor hizmetlerinde yenileşim
 

Yenilikçi Seçmeli Dersler
 

Hitabet ve Liderlik
 

Dersin İçeriği:
 
Bu dersin amacı öğrencilerimizin konuşma ve yazma becerileri ile hitabet yeteneklerini; Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinler ile ve Dünya liderlerinin örnek hitabe metinleri vasıtasıyla yapılması planlanan disiplinlerarası çalışmaların yanı sıra yenilikçi öğretim metodları da kullanarak güçlendirmektir.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Bir “hatip” olabilmek için hangi özellikleri taşımak gerekir, her lider bir hatip olmalı mıdır? Konusuna göre hitabe metni geliştirmek için nelere dikkat etmek gerekir?
Göktürk Kitabelerinden Bilge Kağan Yazıtı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı François’e yazdığı mektup. Yavuz Sultan Selim’in “Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur” dizelerinin bulunduğu dörtlüğün nasıl yazılmış olduğu
Steve Jobs’un 2005 yılında Stanford Üniversitesinde yapmış olduğu konuşmanın dinlenmesi, izlenmesi ve “konuşma” ile konuşma metninin incelenmesi.
Bir öğrenci temsilcisi adayının, gerçekleştirmeyi vaad ettiği çalışmaları anlatan konuşması.
Başkan Obama’nın Kahire Üniversitesinde yapmış olduğu konuşmanın hem hitabet hem de metin olarak incelenmesi.
Oğuz Atay’dan “Babama Mektup” adlı metnin okunması
Rosalinde Torres’in “Büyük bir lider olabilmek için gerekenler” başlıklı konuşması ve konuşmanın metin olarak incelenmesi.
Bir öğrencinin üniversite mezuniyeti için yapmayı tasarladığı/tasarlayacağı metin nasıl olmalıdır? Gogol’ün “Müfettiş” adlı oyunundan Osıp karakterinin tiradı.
Samuel Beckett. “Godot’yu Beklerken” Vladimir tiradı. Randy Pausch “Son Ders”.
İyi bir lider ve hatip, tiyatral yeteneğe sahip olmalı mıdır?
 

Multidisipliner Proje
 

Dersin İçeriği:
 
Disiplinler arası bir yaklaşım ile kent, ekoloji, gıda, enerji, teknoloji gibi gündelik hayatla ilişkili temel konularda eleştirel ve tarihsel bir bakış açısı kazandırmak; dijital teknolojinin bu gibi konularla ilişkisini kavramak ve sahip olunan beceriler bağlamında geçmiş, bugün veya öngörülen geleceğe ilişkin iki farklı proje kurgulamak ve zaman/mekân geçerliliğini sorgulamaktır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Proje konularının öğrencilerle etkileşimli olarak belirlenmesi ve takımların oluşturulması Proje aşamaları: Analiz, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme
Teknik gezi: Kripto-para ve sosyalleşme (İstanbul içi)
Teknik gezi: E-spor ve spor karşı karşıya mı, yan yana mı? (İstanbul içi)
Konuk konuşmacı: Proje üretiminde motivasyon, öğrenci projeleri üzerine öğrencilerle birlikte ara değerlendirme
Teknik gezi: AVM gözlemi ve tüketim üzerine (İstanbul içi) 
Teknik gezi: Çevrimiçi alışveriş sitesi ofisi (İstanbul içi)
Teknik gezi: Bir kafe zincirinin anatomisi (İstanbul içi)
Film gösterimi: Sürdürülebilirlik bu işin neresinde ve neden popüler?
Konuk konuşmacı: Toplumsal ağlarda sonsuz tüketim, Öğrenci projeleri üzerine öğrencilerle birlikte ara değerlendirme
Teknik gezi: Tasarım ofisi her zaman reklam ajansı mıdır?

 

Disiplinler Arası Proje
 

Dersin İçeriği:
 
Disiplinler arası bir yaklaşım ile kent, ekoloji, gıda, enerji, teknoloji gibi gündelik hayatla ilişkili temel konularda eleştirel ve tarihsel bir bakış açısı kazandırmak; dijital teknolojinin bu gibi konularla ilişkisini kavramak ve sahip olunan beceriler bağlamında geçmiş, bugün veya öngörülen geleceğe ilişkin iki farklı proje kurgulamak ve zaman/mekân geçerliliğini sorgulamaktır.
 
Öğrenme Çıktıları:
 
Teorik bilgiyi açık uçlu bir projeye uygulamak için kullanır. 
Yakın tarih ve bugüne ilişkin teknoloji ve kültürü, eylem biçimlerini, üretim dinamiklerini vb. eleştirel olarak karşılaştırır. 
Yeni kaynaklara erişim yollarını keşfeder. 
Takım arkadaşları ile birlikte çalışır ve bir ekip içerisindeki rolünü kavrayarak adımlarını planlar.
Kişisel ve takım hedeflerinde ulaşmasında kendini ve iş birliği yeteneğini değerlendirir. 
 
Zorunlu Kaynaklar:
 
Berber, A. (2018). Oyunlaştırma Oynayarak Başarmak. Seçkin Yayıncılık.
Portney, K.E. (2021). Sürdürülebilirlik. Pan Yayıncılık.
Tavsiye Edilen Kaynaklar
Gerrard, G. (2016). Ekoeleştiri - Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar. Çev. E. Genç. Kolektif Kitap.
Dijk, J.V. (2016). Ağ Toplumu. Çev. Ö. Sakin. Kafka Kitap.
 
Haftalık Ders İçeriği:
 
1. Dersin işlenişine dair bilgilendirme ve öğrencilerin birbirlerinin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayacak bir ders içi etkinlik 
2. Proje konularının öğrencilerle etkileşimli olarak belirlenmesi ve takımların oluşturulması
3. Proje aşamalarına dair değerlendirme: Analiz, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme
 
Proje uygulama I
4. Konuk konuşmacı: Proje üretiminde motivasyon
 
Proje uygulama II
5. Teknik gezi – Geleceğe taşıyan teknolojilerin kültürel yönü: Kripto-para ve sosyalleşme (İstanbul içi)
6. Proje konusuna ilişkin teknik ve idari meselelerde becerilerin geliştirilmesine yönelik bir uygulama 
 
Proje uygulama III
7. Teknik gezi: E-spor ve spor karşı karşıya mı, yan yana mı? (İstanbul içi)
8. Ara Sınav Haftası
9. Konuk konuşmacı: Girişimcilik yaratıcılıkla nasıl birleştirilir?
 
Proje uygulama IV
10. Teknik gezi: Kamusal bir alan olarak bir kafe zincirinin anatomisi (İstanbul içi)
11. Film gösterimi: Sürdürülebilirlik bu işin neresinde ve neden popüler?
 
Proje uygulama V
12. Konuk konuşmacı ve tartışma – bilgi ve iletişim teknolojilerinin karanlık yönü: Toplumsal ağlarda sonsuz içerik tüketimi
13. Proje uygulama VI
14. Proje uygulama VII
15. Proje uygulama VIII 
16. Final haftası
17. Final haftası

WhatsApp Destek Hattı

Takıldığın bir yer varsa sana destek vermeye hazırız.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın